Egyedi kitűző (jelvény) készítés, hűtőmágnes- és kulcstartókészítés, matrica, sörnyitós hűtőmágnes
Jelvénystúdió

Általános Szerződési Feltételek

A Jelvénystúdió szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az eladó és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek Czecher Tamás (Jelvénystúdió) (továbbiakban KERESKEDŐ) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban ÜGYFÉL) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek ÜGYFÉL által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az ÜGYFÉL a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálja magát vagy rendelést ad le e-mailben.

A KERESKEDŐ fenntartja a jogot, hogy a jelvenystudio.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja.

A jelvenystudio.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a KERESKEDŐ a szolgáltatást biztosítja.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1 Az oldal üzemeltetőjére, eladóra vonatkozó adatok:

Név: Czecher Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 2612 Kosd, Esze Tamás utca 18.
Telephely: 2612 Kosd, Esze Tamás utca 18.
Kapcsolattartó: Balázsvári Eszter, telefonszám: +36 20 919 3929
E-mail: info@jelvenystudio.hu
Számlavezető pénzintézet:  ERSTE Bank,
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78837647
Adószám:  59553469-1-33
Nyilvántartási szám:  57599111

1.2 Jogi környezet
A web-áruházból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

1.3 Adatvédelem
A KERESKEDŐ ezúton tájékoztatja az ÜGYFELEt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a KERESKEDŐ alvállalkozójaként működik (pl.: szállító cég). Az alvállalkozók a KERESKEDŐ által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak egyéb célra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A KERESKEDŐNEK csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha az ÜGYFÉL a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen a KERESKEDŐ részére rendelkezésre bocsátja a regisztráció során, vagy a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a KERESKEDŐt felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a ÜGYFÉL köteles megtéríteni KERESKEDŐ részére.

Szükséges adatok:

ÜGYFÉL név,
számlázási és szállítási cím,
telefonszám,
e-mail cím,
szállítási mód.

A regisztráció után ellenőrző email kerül kiküldésre az ÜGYFÉL által megadott e-mail címre. Az e-mailben található jelszó segítségével lehet a weboldalra bejelentkezni.

A termékek árai naprakészek, mindenütt nettó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség közvetített szolgáltatásként minden esetben a kosár tartalma végén a tételektől elkülönítve egy összegben kerül megjelenítésre.

A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

A KERESKEDŐ a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistájában foglaltaktól, mely megtekinthető a szolgáltató székhelyén, üzletében. Ilyen esetben ÜGYFÉL kötelezettség vállalása nélkül elállhat a megrendelt termék átvételétől, valamint kártérítési igénnyel sem élhet KERESKEDŐ felé.

A KERESKEDŐ az ÜGYFÉL megrendelését követően köteles az ÜGYFÉL részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben 24 órán belül megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül ÜGYFÉL részére nem érkezik meg, akkor a KERESKEDŐ ajánlati kötöttsége, illetve az ÜGYFÉL vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának ÜGYFÉL részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

ÜGYFÉL a regisztrációval és a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
A ÜGYFÉL rendelésének feladásakor négy fizetési mód közül választhat: készpénz, előreutalás, utánvétel, pay-pal.

ELŐREUTALÁS: Előreutalás esetében a rendelt termékek árát az ügyfél 100%-ban a KERESKEDŐ bankszámlájára befizeti, ahol a közlemény rovatban feltünteti a rendelési számot, mely a visszaigazoláson szerepel. A szállítási határidő e befizetés megérkezésének napjától indul.

UTÁNVÉTEL: A csomag átvételekor a postásnak fizetendő összeg.

PAYPAL: Fizetés weboldalunkon elektronikusan.

SZEMÉLYESEN: Telephelyünkön (előre egyeztetett időpontban) is átvehető a termék.

Az áruval átadásra kerül egy példány eredeti számla, mely a ÜGYFÉL által megadott számlázási adatok alapján készült.

4. ELÁLLÁSI JOG
Az ÜGYFÉL az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a vásárlástól elállhat. Az elállást indokolni nem kell. Elállási jogát az ÜGYFÉL úgy gyakorolhatja, hogy a terméket a postai úton a KERESKEDŐNEK visszaküldi. Visszaküldés esetén a visszaküldött termékhez az ÜGYFÉL írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni, amely kifejezetten tartalmazza az elállás bejelentését. Visszaküldés esetén az ÜGYFÉL nyilatkozatát úgy köteles megtenni, hogy az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül a Kereskedővel közlésre kerülhessen.

Érvénytelen az elállás akkor, ha az ÜGYFÉL az árut az elállás közlésével egyidejűleg a Kereskedőnek nem adja vissza. Elállás esetén a KERESKEDŐ 30 napon belül megtéríti az ÜGYFÉLnek a vételárat.

Nincs helye elállásnak akkor, hogyha az ÜGYFÉL olyan terméket rendelt, amely az ő személyéhez kötött egyedi kivitelezésű illetve Vevő által elküldött utasítások alapján kifejezetten a VEVŐ kérésére állítottak elő.

A VEVŐnek jogában áll megrendelését még a postázás előtt lemondani, azaz az elkészítés alatt, de ebben az esetben köteles a lemondás pillanatáig a KERESKEDŐ költségét megtéríteni.

5. REKLÁM
A jelvenystudio.hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelésből másolatot tartson meg és azt termék mintaként harmadik fél számára elküldje, vagy saját kiadványában szerepeltesse azt. A KERESKEDŐ a gyártás folyamat során keletkező felesleges próbanyomatok hátlapját munkája során felhasználja. Természetesen az ÜGYFÉL külön kérésére a KERESKEDŐ ezen a jogairól lemond.

6. SZERZŐI JOG
Az ÜGYFÉL egyedül felelős az általa küldött grafikai tervek, képek szellemi tulajdonlásának biztosításáért. Az ÜGYFÉL megrendelésével  kijelenti ezen jogát, és szerzői jogi jogsértés esetén a KERESEDŐt és szerzői jogtulajdonost kártalanítani.

A KERESKEDŐ az általa készített grafikai tervek szerzői tulajdonjogát fenntartja. Az ÜGYFÉL külön kérésére szerződés keretében, arról ÜGYFÉL vagy harmadik személy részére lemond.

7. SZÍNHŰSÉG
A KERESKEDŐ törekszik a kitűzők legyártása során a megfelelő színhűségre. A legtökéletesebb nyomat csak nyomdai úton megvalósítható, mely lassítja és drágítja a megrendelést, melyet az ÜGYFÉLnek figyelembe kell venni. A KERESKEDŐ a napi munka során digitális nyomtatóval dolgozik, mely igen szép, fényes nyomatot készít. A színskála alapján megadott színek segítenek a munkában, de ez sem jelent 100% garanciát, természetesen a KERESKEDŐ törekszik és minden alkalommal igényes munkát ad ki kezéből.

Az ajánlatban/látványterven/weboldalon szereplő fotók és a tényleges termék színei, anyaga és minősége közötti különbségért nem vállalunk felelősséget, kivéve, ha a mintatermék megtekintésre került. Amennyiben mintatermék nem került megtekintésre, a fotók és a rendelt termék közötti esetleges színkülönbségek nem képezhetik reklamáció alapját.

8. GARANCIA
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A garancia érvényesítése üzletünkben, nyitvatartási időben, személyesen lehetséges.